Pyqt5 QSS

QSS(Qt Style Sheets) Qt样式表,是用来自定义空间外观的一种机制。QSS大量参考了CSS的内容,但是比它要弱得多,体现为选择器少,可以使用的属性也不多,并且并不是多有属性都可以应用到PyQt空间上。

未完待续 …

参考文献

 • https://doc.qt.io/archives/qt-4.8/stylesheet-examples.html#customizing-qscrollbar
 • https://github.com/pyqt/examples
 • https://blog.csdn.net/qq_20029329/article/details/73698617
 • https://github.com/PyQt5/PyQt
 • https://juejin.im/entry/5bd2c17ae51d457a944b6d88
 • https://doc.qt.io/qt-5/stylesheet-reference.html
 • https://zhuanlan.zhihu.com/p/47221211
 • https://fishc.com.cn/thread-61195-1-1.html
 • http://www.jyguagua.com/?p=2510
 • https://www.cnblogs.com/skynet/p/4229556.html
 • https://blog.csdn.net/u010525694/article/details/78452786
 • http://dgovil.com/blog/2017/02/24/qt_stylesheets/
 • https://qtguide.ustclug.org/ch08-01.htm
 • http://www.cnblogs.com/skynet/p/4229556.html
 • https://www.programcreek.com/python/example/82623/PyQt5.QtWidgets.QSlider